Advendo's Concert Agenda

Advendo wordt financieel gesteund door:

Privacy Beleid
Geschreven door Bert-Jan Beenen   
maandag 27 januari 2020 20:03
Brassband Advendo Oudeschoot hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Brassband Advendo Oudeschoot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Brassband Advendo Oudeschoot is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsors
Persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsors worden door Brassband Advendo Oudeschoot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschaps-, donateurschaps- of sponsorovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschaps-, donateurschaps- of sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Brassband Advendo Oudeschoot de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam;
Adres;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Brassband Advendo Oudeschoot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap, het donateurschap of de sponsorovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.Bewaartermijn
Brassband Advendo Oudeschoot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Brassband Advendo Oudeschoot van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bert-Jan Beenen
Voorzitter Brassband Advendo

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.